แบบสอบถามร่างประกาศกำหนดลักษณะของรายละเอียดของทางราชการค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์