การประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ประจำเดือน มีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

EQ class ๑๙๐๓๐๔ 0014