นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1


2562 06 06d 006

 

(วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่สถานพยาบาลสัตว์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรุงเทพมหานคร พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสุนัขและแมว และมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้นจำนวนมากกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐและเอกชน และสถาบันศึกษา ซึ่งการอนุญาตให้เปิดดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์เหล่านี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 โดยกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานพยาบาลสัตว์อีก 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยที่ผ่านมามีสถานพยาบาลสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องและมีประชาชนผู้ใช้บริการร้องเรียนให้กรมปศุสัตว์และสัตวแพทยสภาตรวจสอบอยู่เป็นประจำ

   ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของสถานพยาบาลสัตว์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งกับสัตว์และเจ้าของสัตว์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของสถานพยาบาลสัตว์และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการจึงได้จัดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้น จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

   ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวอร์ด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน จากกรุงเทพมหานคร พื้นที่   ปศุสัตว์เขต 1 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

   ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน จากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2

   ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน จากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3

   ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน จากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

   ครั้งที่ 5 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน จากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9

   นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนานั้น ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์เอกชน ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐและเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ และคณะทำงานตรวจสอบการประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้ทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ในการปฎิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาลสัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลดเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่มีต่อสถาน พยาบาลสัตว์ต่อไป 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก