- รายละเอียดอนุมัติคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คว.234/62)