แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562


๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School
     ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
     ๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ
     ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
     ๒.๔  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์