แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562


๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School
     ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
 
     ๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ
 
     ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
 
     ๒.๔  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์