การจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562

16


วันนี้ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้

(sparkle)การประชุมสัมมนาในครั้งนี้นั้น มีการเสวนาในเรื่อง รู้ทัน รู้ลึก ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระ สรนุวัตร หัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา และนายสัตวแพทย์ ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ เป็นผู้ร่วมเสวนา

(sparkle)สำหรับช่วงบ่ายมีการบรรยาย ของวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1 )การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์กับสัตวแพทย์ โดย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ 2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตั้งและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์เอกชน, ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐและเอกชน, ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์, คณะทำงานตรวจสอบการประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และ เขต 4เนื้อหาอื่นๆ...