ประชุม“ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามรายชนิดสัตว์”

2564 02 08b 001

ประชุม“ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามรายชนิดสัตว์”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามรายชนิดสัตว์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาวน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้แทนสำนักกฏหมาย กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยวอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้สรุปสาระสำคัญ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค ขัอเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ชี้แจงในที่ประชุม จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้

   1) การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข พ.ศ. 2563

   2) การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563

   3)  การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์ พ.ศ. 2563

   4) การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม

1111