การประชุมให้คำแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง

1

การประชุมให้คำแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

กสบ.ร่วมกับกค. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบการคลังทั้งด้านบริหารงบประมาณ ด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบ และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง2หน่วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกระทำผิดระเบียบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกสบ. การประชุมครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่

ของกสบ.ได้รับทราบวิธีการขั้นตอนตามระเบียบการคลังทุกอย่าง

ที่มา : กองคลัง , กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

1111


กรมปศุสัตว์แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน

09

วันที่ 14 มกราคม 2564  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินเพื่อใช้เคลื่อนย้ายสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือถูกทารุณกรรมส่งสถานพยาบาลสัตว์ อีกทั้งยังสามารถที่จะปรับใช้สำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น การผ่าตัดเย็บแผลที่ถูกทารุณกรรม ผ่าตัดห้ามเลือด ผ่าตัดทำคลอดฉุกเฉินหรือผ่าตัดหมันนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 รายละเอียดคลิก

VDO แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน คลิก

ภาพธงชัยสาลีสลก

กรมปศุสัตว์จัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.ช้าง

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

16 12 63d01


วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติช้าง โดยมี นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

                   นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้างหลายฉบับ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายกระทรวง เช่น กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมฯ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้พบปัญหาเกี่ยวกับช้างอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างบ้าน การนำช้างมาเร่ร่อนเพื่อแสวงหาประโยชน์ การทารุณกรรมช้าง การนำช้างออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่นำกลับเข้ามา การลักลอบค้างาช้าง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช้าง และการจัดสวัสดิภาพช้างที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ควาญช้าง ผู้ประกอบการและประชาชนที่รักและผูกพันกับช้างเกิดความเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลรักษาช้างไทยของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                     จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการยกร่างพระราชบัญญัติช้างขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและดูแลช้างไทยอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการทำ

ประชาพิจารณ์กับประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัตินี้ เช่น เจ้าของช้าง ผู้ประกอบกิจการปางช้าง ควาญช้าง องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ มูลนิธิต่าง ๆ การจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ดังกล่าวจะจัดขึ้นในทุกภูมิภาคเป็นจำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ และพังงา โดยจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญ เรื่องการแจ้งและการขึ้นทะเบียนช้าง ควาญช้าง ซากช้าง และผลิตภัณฑ์ช้าง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง

การป้องกันการทารุณกรรมช้างและการจัดสวัสดิภาพช้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ต่อไป

                   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ของผู้มีความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้กรมปศุสัตว์ได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------

 1111

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ข่าว : นางสาววรรณกร ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม

 

กรมปศุสัตว์จัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.ช้าง

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปประกอบการนำเสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยมี นายยุทธภูมิ สืบขำเพชร ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ กล่าวรายงาน โดยในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการ ควาญช้าง เจ้าของช้าง เจ้าของปางช้าง หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 90 คน

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติช้างในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อให้ทางกรมปศุสัตว์สามารถรวบรวมความคิดเห็นของทุกท่านไปนำเสนอประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติช้างฉบับนี้ต่อไป

การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะจัดขึ้นในทุกภูมิภาคเป็นจำนวน 5 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ พังงา และสุรินทร์ โดยจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญ เรื่องการแจ้งและการขึ้นทะเบียนช้าง ควาญช้าง ซากช้าง และผลิตภัณฑ์ช้าง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง การป้องกันการทารุณกรรมช้างและการจัดสวัสดิภาพช้าง รวมถึงความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาวช้างทุกคน

ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ของผู้มีความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นหัวใจสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อช้างไทย และชาวช้างต่อไปในอนาคต

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติช้าง

 

1 2


 

                   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference) เพื่อมอบแนวนโยบาย และบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำประชาพิจารณ์ร่วมกันระหว่างกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สำนักกฎหมาย ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด โดยประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างรอบด้าน ทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

                   ซึ่งจะนำข้อมูลจากการจัดทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย และใช้ประกอบเป็นเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติช้าง เพื่อนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป โดยในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการช้าง โดยการประชุมในครั้งนี้ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ สำนักกฎหมาย ปศุสัตว์เขต 2 เขต 5 เขต 8 และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตราด สมุทรปราการ และ ชลบุรี เข้าร่วมประชุมวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณกรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร


ที่มา : กลุ่มเผยแพร่ สำนักงานเลขนาการกรมปศุสัตว์