เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

11

 

วันนี้ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ. ธนวัฒน์ พันธ์ุสนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่อาจเกิดจากสัตว์สู่คน โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในโครงการฯ ดังกล่าว

น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกับ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ และ น.สพ.ธนาพิชญ์ ธรรมธิ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 แก่ผู้ค้าสัตว์เลี้ยงภายในตลาดนัดจตุจักรด้วย


ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบ

การขายสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ณ ตลาดนัดจตุจักร

 

11

 


วันนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 411 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกับ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ และน.สพ.ธนาพิชญ์ ธรรมธิเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบการขายสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ณ ตลาดนัดจตุจักรในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และนิติกร สำนักกฎหมาย เข้าร่วมหารือก่อนออกปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้


 

การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

1 9

 

 

               นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ต่อไป


 

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง

ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2

 

1 7


            วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 ตรวจสอบการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533.

             เตือนผู้รักสัตว์ หากต้องการซื้อสัตว์เพื่อนำไปเลี้ยงให้ตรวจสอบใบอนุญาตค้าสัตว์ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคของตัวสัตว์ และความแข็งแรงของตัวสัตว์ก่อนจะทำการซื้อ เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 9 ร้าน ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด

             จากกรณีที่มีการซื้อสัตว์ไปเลี้ยงแล้วป่วยตายเพื่อความปลอดภัยต่อตัวสัตว์ที่จะถูกนำไปเลี้ยงและเป็นการป้องกันโรคระบาดในสัตว์หรือจากสัตว์สู่คน เพื่อผู้รักสัตว์ สามารถเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคจากสัตวแพทย์ สัตว์มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และหลีกเลี่ยงการทำให้สัตว์เกิดภาวะเครียด


 

การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง)

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

S 7594134

 

 

               นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) วันพุธที่ 8มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) ต่อไป