1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2558

2. ประกาศกรมปศุสัตว์กำหนดแบบคำขออนุมัติ หนังสืออนุมัติ แบบรายงาน ลักษณะและลายละเอียดป้ายแสดงข้อความแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (แบบฟอร์มขออนุมัติแผน)

 

 

1