“ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔”

70

 

1111