การประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร

เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับปางช้าง ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 30 กันยายน 2562

 

ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

819671

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับปางช้าง ครั้งที่ 1-1/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับปางช้าง ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดตั้งแต่องค์ประกอบปางช้าง การจัดการปางช้าง บุคลากร สุขภาพช้าง สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม จนถึงการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ช้างที่มีสุขภาพดี

 

ในการนี้ มี สพ.ญ. ภัทร เจริญพันธ์ จาก สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย