การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

1 9

 

 

               นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ต่อไป