กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง

ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2

 

1 7


            วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 ตรวจสอบการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533.

             เตือนผู้รักสัตว์ หากต้องการซื้อสัตว์เพื่อนำไปเลี้ยงให้ตรวจสอบใบอนุญาตค้าสัตว์ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคของตัวสัตว์ และความแข็งแรงของตัวสัตว์ก่อนจะทำการซื้อ เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 9 ร้าน ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด

             จากกรณีที่มีการซื้อสัตว์ไปเลี้ยงแล้วป่วยตายเพื่อความปลอดภัยต่อตัวสัตว์ที่จะถูกนำไปเลี้ยงและเป็นการป้องกันโรคระบาดในสัตว์หรือจากสัตว์สู่คน เพื่อผู้รักสัตว์ สามารถเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคจากสัตวแพทย์ สัตว์มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และหลีกเลี่ยงการทำให้สัตว์เกิดภาวะเครียด