3

 

เก็บข่าวเล่าขาน ep 007 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์

 

1

 

https://www.youtube.com/watch?v=vB_ynwDwFvc&feature=youtu.be&ab_channel=FamilyVariety


 

เก็บข่าวเล่าขาน ep 008 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ ศ 2557

 

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=KywcXeMUowM&feature=youtu.be&ab_channel=FamilyVariety