ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนสถานการณ์นโยบายสวัสดิภาพช้างไทย

และร่าง พ.ร.บ. ช้าง ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก 

31

 


          นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนสถานการณ์นโยบายสวัสดิภาพช้างไทยและร่าง พ.ร.บ. ช้าง ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก สส. นิติพล ผิวเหมาะ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ รศ.ดร. ธนพร ศรียากูล คุณแสงเดือน ชัยเลิศ และภาคีความร่วมมือด้านสวัสดิภาพสัตว์อื่น ๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

          โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมแสดงทัศนะ ชี้แจงนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทารุณกรรมช้าง และการจัดสวัสดิภาพช้าง ตลอดจนการแถลงความคืบหน้าด้านการดำเนินงานเกี่ยว พ.ร.บ. ช้าง ในโอกาสนี้ทางผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ช้าง ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

         ทั้งนี้ได้สรุปและชี้แจงแนวทางการประชาพิจารณ์ ร่วมกับการหาแนวร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ NGOs ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการผลักดันนโยบายทางด้านสวัสดิภาพช้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป