เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

 

1 2

 


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ สนามบินเล็กเขตกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และคณะ พร้อมกับ น.สพ.พรพิรุณ ชินสอน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ,

นายบุญรอด รัตนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ , นายณรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, นางธนกมลวรรณ เลิศวราพัฒน์ ปศุสัตว์พื้นที่ 4 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพม้า ที่ผู้ถูกร้อง นายปภังกร พีระภาสภัค มีการนำมาเลี้ยงจำนวน 5 ตัว บริเวณโครงการแปลงสาธิตการเกษตร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ร้องว่าอาจจะมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

จากการตรวจสอบ ผู้เลี้ยงมีจุดประสงค์ในการเลี้ยงเพื่อดำเนินกิจการอาชาบำบัดสำหรับเด็กพิเศษใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 15 ปี และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยคอกม้านี้มีคนดูแล 2 คนคอยดูแลทำความสะอาดทุกวัน ให้อาหารข้นเช้า - เย็น และหญ้าแห้งและสดตลอดทั้งวัน และให้น้ำสะอาดเช้า-เย็น

ส่วนม้าทั้ง 5 ตัวนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี กินอาหาร-น้ำได้ปกติ แต่มี 1 ตัวที่มีอาการตาขวาอักเสบ สัตวแพทย์ได้ฉีดยาลดการอักเสบ และแนะนำให้เจ้าของม้าใช้ยาหยอดตา หยอดทุกวัน จนกว่าอาการจะดีขึ้น

ซึ่งเบื้องต้นไม่พบการกระทำทารุณกรรมสัตว์ หรือการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และแนะนำเรื่องการจัดการและการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของสัตว์ โดยภายหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่จะเข้าติดตามสุขภาพม้าทั้ง 5 ตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป