นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติช้าง

 

1 2


 

                   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference) เพื่อมอบแนวนโยบาย และบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำประชาพิจารณ์ร่วมกันระหว่างกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สำนักกฎหมาย ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด โดยประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างรอบด้าน ทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

                   ซึ่งจะนำข้อมูลจากการจัดทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย และใช้ประกอบเป็นเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติช้าง เพื่อนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป โดยในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการช้าง โดยการประชุมในครั้งนี้ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ สำนักกฎหมาย ปศุสัตว์เขต 2 เขต 5 เขต 8 และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตราด สมุทรปราการ และ ชลบุรี เข้าร่วมประชุมวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณกรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร


ที่มา : กลุ่มเผยแพร่ สำนักงานเลขนาการกรมปศุสัตว์