การประชุมให้คำแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง

1

การประชุมให้คำแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

กสบ.ร่วมกับกค. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบการคลังทั้งด้านบริหารงบประมาณ ด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบ และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง2หน่วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกระทำผิดระเบียบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกสบ. การประชุมครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่

ของกสบ.ได้รับทราบวิธีการขั้นตอนตามระเบียบการคลังทุกอย่าง

ที่มา : กองคลัง , กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

1111