ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีดำเนินการตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 ฉบับ

13600116082043

วันที่ 22 กพ.2564 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องม้ากัณฑกะ กรมปศุสัตว์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีดำเนินการตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข ฟาร์มเพาะพันธุ์แมว สถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง และปางช้าง โดยผ่านระบบประชุมทางไกล มีหน่วยงานในส่วนกลางประกอบด้วย กสก. สกม. สพส. สนง.ปศข.1-9 ชุดปฏิบัติการพญาไท และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สนง.ปศจ. และ ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ รวมจำนวน 102 หน่วย

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 4 ฉบับ ดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใข้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อจะได้จัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์ของตนได้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้สัตว์ได้รับการจัดสวัสดิภาพที่ดีตามหลักอิสระภาพ 5 ประกาศ (Five freedom) ลดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ และเแนการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทียวด้วยอีกทางหนึ่ง

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริิการ