นเทศเขต7 ๒๑๐๕๑๗ 65

                          ด้วยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ ได้กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ทั้งในส่วนของคณะทำงานตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ระดับจังหวัด และคณะทำงานกำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งการติดตามการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลสัตว์และการออกตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แบบออนไลน์ สรุปรายงานสถิติสัตว์ป่วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลสัตว์ และเรื่องร้องเรียนที่พบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ การติดตามการจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอและรูปแบบการติดตามการปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วยการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และการติดตามการตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ โดยการติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๗ จัดขึ้นในวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔