ประชุมหารือวิธีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....

1 3

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

                      นายสัตวแพทย์สมเกียรติ  พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส เลขนานุการ และนายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูล นิติกรสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือวิธีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

                       โดยในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมโดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ ปศุสัตว์เขต 8 และผู้แทนปศุสัตว์เขต 9 และตัวแทนปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการหารือวิธีการประชุม ผู้เข้าร่วม และนัดหมายวันเวลา เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ดังกล่าวในครั้งต่อไป