ประชุมชี้แจงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง

 

2566 01 17b 0001

 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น.

          นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างให้เป็นมาตรฐานบังคับ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และจะมีผลบังคับใช้กำหนดเป็นมาตรฐานบังคับในวันที่ 19 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

          กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า (สพส.)กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมมือจัดประชุมชี้แจงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานปางช้าง บทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินการรับรองมาตรฐานปางช้าง และความรู้ด้านกฎหมาย โดยมีเป้าหมายให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชน และสนองนโยบายในเรื่องการยกระดับการจัดสวัสดิภาพช้างทั่วประเทศ

          ในการประชุมนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย หัวข้อการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง ประกาศฯ เรื่องการจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ.2563 ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน และการขอรับรองเป็นสัตวแพทย์ควบคุมปางช้าง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีปางช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 70 คน

#กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 

https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/25874-2023-01-17-04-45-07