ประชุมร่วมกับกลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ เพื่อหารือเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

12880100037916

 


วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-12.00น.

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

       นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ฯ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้แก่ สพส. สกม. และกสบ. ประชุมร่วมกับกลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ เพื่อหารือเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ มีข้อสรุปดังนี้

      1. ร่วมมือกันส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้าน food safety และ animal welfare ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโรงฆ่าสัตว์ ทั้งในสุกรและไก่ ผ่านทางการประชาสัมพันธ์และอบรม (training) ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากกรมปศุสัตว์และแพทย์

      2. เน้นการใช้สื่อโซเชียล ใช้ influencer และเข้าถึงโรงเรียน

      3. มีการประชาสัมพันธ์ระดับนานาชาติด้วย

      4. ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารในระดับตลาด เช่น ส่งเสริมให้ใช้ปศุสัตว์ ok

      5. ส่งเสริม free range egg

      6. ปรับปรุงรูปแบบโรงฆ่าสัตว์ให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ทั้งรองอธิบดีฯ มอบหมายให้กลุ่มโรงฆ่าสัตว์ สพส. ดูแลและประสานงานเรื่องสุกร และโรงฆ่าสัตว์ และกลุ่มรับรองฯ สพส. ดูแลและประสานงานเรื่อง free range egg และปศุสัตว์ ok


เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

 

12880022078704


วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

       นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ และนางสาววชิราวรรณ เสนารักษ์ นิติกรกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ร่วมกับ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอระแงะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ สรสันต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าร่วมตรวจสอบ

       จากการตรวจสอบพบว่า มีการจับแมวจรจัดจำนวน 2 ตัวขังกรงไว้อย่างเหมาะสม มีน้ำและอาหารที่เพียงพอ เพื่อรอการทำหมันและนำส่งต่อให้ทางเขตฯนำส่งไปเลี้ยงยังสถานที่ที่เตรียมไว้ต่อไปและจะดำเนินการทยอยจับแมวจรจัดที่เหลืออยู่โดยใช้กรงดักจับแมวที่ทางเขตได้นำมาไว้ให้ นอกจากนี้ กสบ.ได้ให้คำแนะนำในการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกต้อง และจะมาทำการตรวจสอบเป็นระยะๆต่อไป


 

ประชุมหาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า มีแม่ค้าขายผักที่บริเวณป้ายรถเมล์ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต

1 8

 


วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง

      นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า มีแม่ค้าขายผักที่บริเวณป้ายรถเมล์ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต นำเต่ามาขายโดยจับเต่านอนหงายตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมืองและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมร่วมกัน เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ตลาดนัดหน้าห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

      ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้พบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบเช่นเดียวกัน จึงได้หารือร่วมกัน ดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลบริเวณนี้ และผู้จัดการตลาดนัดเซียร์รังสิตถึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยได้ชี้แจงถึงการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิถาพสัตว์ พ.ศ.2557 ตามมาตราที่ 20 และบทลงโทษตามมาตราที่ 31 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      โดยผู้จัดการตลาดจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ค้าขายและประชาชนทั่วไปผ่านทางจอทีวีบิลล์บอร์ดขนาดใหญ่หน้าห้างฯและจะช่วยสอดส่องดูแลหากพบเห็นผู้กระทำผิดจะแจ้งกรมปศุสัตว์ทันที    ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเป็นระยะ ๆต่อไป


 

ประชุมคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

 

12879578519757

 


วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ชั้น 5 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

      กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักกฎหมาย กองการเจ้าหน้าที่ และกองสารวัตรและกักกัน ในฐานะคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุม

มีวาระการประชุม ดังนี้

      1. แก้ไขคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตาม พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

      2. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      3. แผนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      4. พิจารณาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนตาม พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ที่สำคัญ


 

 

 

 

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนสถานการณ์นโยบายสวัสดิภาพช้างไทย

และร่าง พ.ร.บ. ช้าง ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก 

31

 


          นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนสถานการณ์นโยบายสวัสดิภาพช้างไทยและร่าง พ.ร.บ. ช้าง ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก สส. นิติพล ผิวเหมาะ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ รศ.ดร. ธนพร ศรียากูล คุณแสงเดือน ชัยเลิศ และภาคีความร่วมมือด้านสวัสดิภาพสัตว์อื่น ๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

          โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมแสดงทัศนะ ชี้แจงนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทารุณกรรมช้าง และการจัดสวัสดิภาพช้าง ตลอดจนการแถลงความคืบหน้าด้านการดำเนินงานเกี่ยว พ.ร.บ. ช้าง ในโอกาสนี้ทางผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ช้าง ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

         ทั้งนี้ได้สรุปและชี้แจงแนวทางการประชาพิจารณ์ ร่วมกับการหาแนวร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ NGOs ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการผลักดันนโยบายทางด้านสวัสดิภาพช้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป