กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง

ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2

 

1 7


            วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กลุ่มด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 ตรวจสอบการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533.

             เตือนผู้รักสัตว์ หากต้องการซื้อสัตว์เพื่อนำไปเลี้ยงให้ตรวจสอบใบอนุญาตค้าสัตว์ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคของตัวสัตว์ และความแข็งแรงของตัวสัตว์ก่อนจะทำการซื้อ เข้าตรวจสอบการค้าสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 9 ร้าน ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด

             จากกรณีที่มีการซื้อสัตว์ไปเลี้ยงแล้วป่วยตายเพื่อความปลอดภัยต่อตัวสัตว์ที่จะถูกนำไปเลี้ยงและเป็นการป้องกันโรคระบาดในสัตว์หรือจากสัตว์สู่คน เพื่อผู้รักสัตว์ สามารถเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคจากสัตวแพทย์ สัตว์มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และหลีกเลี่ยงการทำให้สัตว์เกิดภาวะเครียด


 

การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

1 9

 

 

               นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานเพาะพันธุ์แมว ต่อไป


 

การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สุนัข ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

1 1

 

               นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สุนัข ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สุนัข เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานเพาะพันธุ์สันัข ต่อไป

 


 

 

การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น

การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง)

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

S 7594134

 

 

               นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็น การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) วันพุธที่ 8มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น กรมปศุสัตว์

               โดยการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) ต่อไป

 


 

  

 

การประชุมองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

1 10