โครงการประชุมสัมมนา

เรื่อง การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์

ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562

ณ  โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

download