Survey 2000x1250

 

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ได้ที่ลิงก์https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice