IMG20190114140749

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) ได้จัดการประชุมของกองฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสารงานและโครงการต่าง ๆ ล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบเพื่อความเข้าใจวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกัน

2. เพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ ได้ชี้แจงให้เกิดความชัดเจน แจ้งโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และประสานงานขอความร่วมมือ

3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

4. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีโอกาสปรึกษาหารือและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ