ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 ครั้งที่ 2

ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ


ประชมสมมนา ครงท2 เชา ๑๙๐๖๑๗ 0013

 

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้นั้น มีการเสวนาในเรื่อง รู้ทัน รู้ลึก ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระ สรนุวัตร หัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา และนายสัตวแพทย์ ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ เป็นผู้ร่วมเสวนา

สำหรับช่วงบ่ายมีการบรรยาย ของวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1 )การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์กับสัตวแพทย์ โดย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ 2) การขายอาหารสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์อย่างถูกกฎหมาย โดย นายสัตวแพทย์อดุลย์ เพิ่มผล กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตั้งและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์เอกชนผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐและเอกชนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์คณะทำงานตรวจสอบการประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2