โครงการอบรม

หลักสูตรโรคและภาวะที่พบบ่อยในคลินิกสำหรับนายสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ กรมปศุสัตว์

1 14

 

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรโรคและภาวะที่พบบ่อยในคลินิกสำหรับนายสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ กรมปศุสัตว์

(sparkle)วันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโรคและภาวะที่พบบ่อยในคลินิกสำหรับนายสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์กรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน

(sparkle) การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม และสามารถนำความรู้ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และภาวะที่พบบ่อยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขีดสมรรถนะของนายสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคแต่ละพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมสำคัญของโครงการ คือ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง การจัดการด้านโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยง หลักการวางยาสลบสัตว์ ปัญหาสุขภาพในสัตว์เคี้ยวเอื้องและการตรวจร่างกายเบื้องต้น