ประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์

 

IMG 2376

 

 

                 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ โดยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ เป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

                 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และการบริการทางการสัตวแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 110 คน สำหรับเนื้อหาที่บรรยายในการประชุม ประกอบด้วย หัวข้อ นโยบายด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สิทธิและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แนวทางการขึ้นทะเบียนและการส่งเสริมสถานสงเคราะห์สัตว์ การดำเนินงานบริการทางสัตวแพทย์ (งานรักษาพยาบาลสัตว์) และการดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ รวมถึงได้มีการอภิปรายและระดมความคิดเห็นการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์