อบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

S 71991438

 

                     วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 411 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์” ซึ่งคณะทำงานได้ประชุมและเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดประเด็นข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจภารกิจและหน้าที่ของกอง โดยมีนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม คือ นางสาว สลิลรัตน์ ชูโชติ และนางสาว วรรณกร ชัยรัตน์