โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

1

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร KM สู่องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562

จัดโดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัด กาญจนบุรี


 

 

 

ประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์

 

IMG 2376

 

 

                 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ โดยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ เป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

                 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และการบริการทางการสัตวแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 110 คน สำหรับเนื้อหาที่บรรยายในการประชุม ประกอบด้วย หัวข้อ นโยบายด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สิทธิและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แนวทางการขึ้นทะเบียนและการส่งเสริมสถานสงเคราะห์สัตว์ การดำเนินงานบริการทางสัตวแพทย์ (งานรักษาพยาบาลสัตว์) และการดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ รวมถึงได้มีการอภิปรายและระดมความคิดเห็นการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์


 

โครงการอบรม

หลักสูตรโรคและภาวะที่พบบ่อยในคลินิกสำหรับนายสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ กรมปศุสัตว์

1 14

 

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรโรคและภาวะที่พบบ่อยในคลินิกสำหรับนายสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ กรมปศุสัตว์

(sparkle)วันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโรคและภาวะที่พบบ่อยในคลินิกสำหรับนายสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์กรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน

(sparkle) การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม และสามารถนำความรู้ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และภาวะที่พบบ่อยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขีดสมรรถนะของนายสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคแต่ละพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมสำคัญของโครงการ คือ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง การจัดการด้านโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยง หลักการวางยาสลบสัตว์ ปัญหาสุขภาพในสัตว์เคี้ยวเอื้องและการตรวจร่างกายเบื้องต้น


 

 

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสัตวแพทยสภา

ร่วมกันจัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” 4 สิงหาคม 2562

1 11

 

                              วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ สัตวแพทย์ ความหลากหลายในหน้าที่กับการให้บริการสังคมไทย โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สัตวแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฝังไมโครชิพ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) โดยบุคลากรด้านสัตวแพทย์จากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการ นอกจากนี้ มีการเสวนา เรื่อง “วิชาชีพสัตวแพทย์กับการรับใช้สังคมไทย” ผู้ร่วมเสวนาเป็นสัตวแพทย์จากหลากหลายสายงาน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และบริษัทเอกชน เพื่อให้สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของสัตวแพทย์ที่ควรมีต่อสังคมไทยในอนาคต รวมถึงมีการเสวนา เรื่อง “พี่เก่าเล่าเรื่อง” โดยสัตวแพทย์อาวุโส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับ สัตวแพทย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์จากหลากหลายหน่วยงาน กิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวให้ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจำหน่ายไข่ไก่สดจากฟาร์มคุณภาพดี   ในราคาถูก เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกวัยบริโภคไข่ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ จากภาคเอกชน ณ บริเวณกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม เผยแพร่ สลก.

ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 ครั้งที่ 2

ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ


ประชมสมมนา ครงท2 เชา ๑๙๐๖๑๗ 0013

 

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้นั้น มีการเสวนาในเรื่อง รู้ทัน รู้ลึก ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระ สรนุวัตร หัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา และนายสัตวแพทย์ ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ เป็นผู้ร่วมเสวนา

สำหรับช่วงบ่ายมีการบรรยาย ของวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1 )การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์กับสัตวแพทย์ โดย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ 2) การขายอาหารสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์อย่างถูกกฎหมาย โดย นายสัตวแพทย์อดุลย์ เพิ่มผล กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตั้งและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์เอกชนผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐและเอกชนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์คณะทำงานตรวจสอบการประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2