ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนสถานการณ์นโยบายสวัสดิภาพช้างไทย

และร่าง พ.ร.บ. ช้าง ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก 

31

 


          นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนสถานการณ์นโยบายสวัสดิภาพช้างไทยและร่าง พ.ร.บ. ช้าง ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก สส. นิติพล ผิวเหมาะ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ รศ.ดร. ธนพร ศรียากูล คุณแสงเดือน ชัยเลิศ และภาคีความร่วมมือด้านสวัสดิภาพสัตว์อื่น ๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

          โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมแสดงทัศนะ ชี้แจงนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทารุณกรรมช้าง และการจัดสวัสดิภาพช้าง ตลอดจนการแถลงความคืบหน้าด้านการดำเนินงานเกี่ยว พ.ร.บ. ช้าง ในโอกาสนี้ทางผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ช้าง ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

         ทั้งนี้ได้สรุปและชี้แจงแนวทางการประชาพิจารณ์ ร่วมกับการหาแนวร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ NGOs ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการผลักดันนโยบายทางด้านสวัสดิภาพช้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 


3

 

เก็บข่าวเล่าขาน ep 007 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์

 

1

 

https://www.youtube.com/watch?v=vB_ynwDwFvc&feature=youtu.be&ab_channel=FamilyVariety


 

เก็บข่าวเล่าขาน ep 008 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ ศ 2557

 

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=KywcXeMUowM&feature=youtu.be&ab_channel=FamilyVariety


กรมปศุสัตว์เตรียมจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ทั่วประเทศ

1

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยดำเนินงานในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กค. 63 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1-9 ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กสบ. ลนก. กค. กสส. สสช. สพส. กผง. สคบ. สอส. สพพ. กสก. สทช. กพก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 กรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดมีพิธีเปิดใน 4 จังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี และพะเยา
     โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยจัดสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ บูรณาการหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการให้บริการประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
     กิจกรรมที่ให้บริการ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ป่วย การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การถ่ายพยาธิ การทำหมัน การฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ การให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรค การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค และการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในเรื่องที่พื้นที่สนใจ
     ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสอดคล้องความต้องการตลาด สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะหรือในสถานสงเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
 
 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
 
 
 
1111
 
 

ตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพนกแก้ว ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

 

6


วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และคณะ เข้าร่วมตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพนกแก้ว พร้อมกับ นางวรรณวิมล ทองคง ปศุสัตว์พื้นที่ 6 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มีการนำมาจัดแสดงอยู่ในบริเวณชั้น G ของห้าง

ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่มีผู้ร้องเรียนว่าอาจจะมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557


 

ที่มา : กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2563

11 06 63d 02


 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ พร้อมคณะฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธ์สุนัข 2.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธ์แมว 3.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง 4.(ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จําหน่ายสัตว์เลี้ยง

ภาพ ธงชัย สาลี สลกเนื้อหาอื่นๆ...