กรมปศุสัตว์จัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.ช้าง

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปประกอบการนำเสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยมี นายยุทธภูมิ สืบขำเพชร ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ กล่าวรายงาน โดยในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการ ควาญช้าง เจ้าของช้าง เจ้าของปางช้าง หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 90 คน

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติช้างในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อให้ทางกรมปศุสัตว์สามารถรวบรวมความคิดเห็นของทุกท่านไปนำเสนอประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติช้างฉบับนี้ต่อไป

การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะจัดขึ้นในทุกภูมิภาคเป็นจำนวน 5 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ พังงา และสุรินทร์ โดยจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญ เรื่องการแจ้งและการขึ้นทะเบียนช้าง ควาญช้าง ซากช้าง และผลิตภัณฑ์ช้าง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง การป้องกันการทารุณกรรมช้างและการจัดสวัสดิภาพช้าง รวมถึงความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาวช้างทุกคน

ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ของผู้มีความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นหัวใจสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อช้างไทย และชาวช้างต่อไปในอนาคต

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

 

กรมปศุสัตว์จัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.ช้าง

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

16 12 63d01


วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติช้าง โดยมี นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวรายงาน ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

                   นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้างหลายฉบับ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายกระทรวง เช่น กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมฯ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้พบปัญหาเกี่ยวกับช้างอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างบ้าน การนำช้างมาเร่ร่อนเพื่อแสวงหาประโยชน์ การทารุณกรรมช้าง การนำช้างออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่นำกลับเข้ามา การลักลอบค้างาช้าง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช้าง และการจัดสวัสดิภาพช้างที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ควาญช้าง ผู้ประกอบการและประชาชนที่รักและผูกพันกับช้างเกิดความเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลรักษาช้างไทยของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                     จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการยกร่างพระราชบัญญัติช้างขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและดูแลช้างไทยอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการทำ

ประชาพิจารณ์กับประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัตินี้ เช่น เจ้าของช้าง ผู้ประกอบกิจการปางช้าง ควาญช้าง องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ มูลนิธิต่าง ๆ การจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ดังกล่าวจะจัดขึ้นในทุกภูมิภาคเป็นจำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ และพังงา โดยจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญ เรื่องการแจ้งและการขึ้นทะเบียนช้าง ควาญช้าง ซากช้าง และผลิตภัณฑ์ช้าง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง

การป้องกันการทารุณกรรมช้างและการจัดสวัสดิภาพช้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ต่อไป

                   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ของผู้มีความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้กรมปศุสัตว์ได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------

 1111

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ข่าว : นางสาววรรณกร ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม

 

เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

 

1 2

 


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ สนามบินเล็กเขตกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และคณะ พร้อมกับ น.สพ.พรพิรุณ ชินสอน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ,

นายบุญรอด รัตนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ , นายณรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, นางธนกมลวรรณ เลิศวราพัฒน์ ปศุสัตว์พื้นที่ 4 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพม้า ที่ผู้ถูกร้อง นายปภังกร พีระภาสภัค มีการนำมาเลี้ยงจำนวน 5 ตัว บริเวณโครงการแปลงสาธิตการเกษตร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ร้องว่าอาจจะมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

จากการตรวจสอบ ผู้เลี้ยงมีจุดประสงค์ในการเลี้ยงเพื่อดำเนินกิจการอาชาบำบัดสำหรับเด็กพิเศษใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 15 ปี และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยคอกม้านี้มีคนดูแล 2 คนคอยดูแลทำความสะอาดทุกวัน ให้อาหารข้นเช้า - เย็น และหญ้าแห้งและสดตลอดทั้งวัน และให้น้ำสะอาดเช้า-เย็น

ส่วนม้าทั้ง 5 ตัวนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี กินอาหาร-น้ำได้ปกติ แต่มี 1 ตัวที่มีอาการตาขวาอักเสบ สัตวแพทย์ได้ฉีดยาลดการอักเสบ และแนะนำให้เจ้าของม้าใช้ยาหยอดตา หยอดทุกวัน จนกว่าอาการจะดีขึ้น

ซึ่งเบื้องต้นไม่พบการกระทำทารุณกรรมสัตว์ หรือการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และแนะนำเรื่องการจัดการและการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของสัตว์ โดยภายหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่จะเข้าติดตามสุขภาพม้าทั้ง 5 ตัวเป็นระยะ ๆ ต่อไป


 

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติช้าง

 

1 2


 

                   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference) เพื่อมอบแนวนโยบาย และบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำประชาพิจารณ์ร่วมกันระหว่างกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สำนักกฎหมาย ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด โดยประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างรอบด้าน ทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

                   ซึ่งจะนำข้อมูลจากการจัดทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย และใช้ประกอบเป็นเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติช้าง เพื่อนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป โดยในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการช้าง โดยการประชุมในครั้งนี้ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ สำนักกฎหมาย ปศุสัตว์เขต 2 เขต 5 เขต 8 และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตราด สมุทรปราการ และ ชลบุรี เข้าร่วมประชุมวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณกรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร


ที่มา : กลุ่มเผยแพร่ สำนักงานเลขนาการกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

12965081473086

 


วันนี้ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 44 44/1 44/2 พหลโยธินซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

          นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพิชญา ปกป้อง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และนายวัฒนศักดิ์ อินทรศักดิ์ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ร่วมกับ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอระแงะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท เข้าร่วมตรวจสอบ

          จากการตรวจสอบพบว่า บ้านหลังดังกล่าวเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วจำนวน 3 ตัว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แยกขังไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 3 จุดเพื่อป้องกันการกัดกันเอง มีน้ำและอาหารที่เพียงพอ โดยจะขังไว้ในช่วงเวลากลางวันขณะที่เจ้าของไปทำงาน เนื่องจากสุนัขดุมาก อาจจะทำร้ายคนแก่ที่อาศัยอยู่ที่บ้าน เมื่อเจ้าของกลับมาถึงบ้านจึงจะปล่อยให้เดินเล่นรอบบ้านอย่างเหมาะสม

           นอกจากนี้ กสบ.ได้ให้คำแนะนำในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม รวมถึงแนะนำเรื่องสุขภาพ และได้ลงบันทึกถ้อยคำกับเจ้าของบ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะมาทำการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ต่อไป