งวดที่ 1 ครั้งที่ 341

โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ

จำนวน 84 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 3,284,800 บาท