1

 

วันนี้ (วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561) เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาส ให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

                    นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์   พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ทรงแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงน้ำพระราชหทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้า และเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบันในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในครั้ง กรมปศุสัตว์ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ จัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 23 – 25  มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน

                    ด้านนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ กำหนดออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีนคร และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 816 ราย จำนวนโคเนื้อ 292 ตัว    โคนม 1,422 ตัว สุนัขและแมว 514 ตัว สัตว์ปีก 1,220 ตัว ยอดสัตว์รวมทั้งสิ้น 3,448 ตัว สำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร และการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

                                                  ------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม