โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ด

 

1

 

 

               วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.59 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี นายทวี  จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วน โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น แก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

             นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดี กินดี และเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งอยู่ห่างไกลสถานบริการของภาครัฐโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์และโรคสัตว์สู่คน มิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อันทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนและเกษตรกร

              ด้าน นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ  อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอโพนทอง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 689 ราย โค กระบือ 1,113 ตัว สุนัขและแมว 193 ตัว ยอดสัตว์รวมทั้งสิ้น 1,306 ตัว โดยมีคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาสัตวแพทย์  นักวิชาการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน

            “กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรคการเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้แนะนำการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว


ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ                           ข่าว : น.ส.วรรณกร  ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


 

1111