โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดน่าน

1

1111

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน
     การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานฉลองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอเมืองน่าน ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน
     โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดน่าน มีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 300 ราย สัตว์จำนวน 2,300 ตัว และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน 260 ราย ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ พื้นที่อำเภอเมืองน่าน ปฏิบัติงานให้บริการใน 3 ตำบล คือตำบลบ่อสวก ตำบลนาชาว และตำบลเรือง ซึ่งกิจกรรมและการให้บริการ ประกอบด้วย 1. คลินิกสัตว์สุนัข-แมว มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสุนัขและแมวและการรักษาทางอายุรกรรมเบื้องต้น 2. กิจกรรมอบรมเสวนา เรื่องโรคที่สำคัญในปศุสัตว์ 3. กิจกรรมอบรมนักเรียน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและยาเสพติด 4. จัดปฏิบัติงานโค-กระบือ 5. คลินิกให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ เช่น คลินิกโค-กระบือ คลินิกสุกร และคลินิกสัตว์ปีก และ 6. กิจกรรมอบรมเสวนา เรื่องการทำอาหารสัตว์ เป็นต้น
     ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จมีอาชีพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน สามารถมีรายได้มั่งคั่ง รถตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ Mobile Lab ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตรวจสารตกค้างและยาสัตว์เพื่อให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) เต้นท์ผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ และสาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD ในโคเนื้อ ซึ่งมีการฉีดปีละ 2 ครั้ง โด๊สละ 2 ซีซี ฉีดใต้ผิวหนัง และขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร 02-653-4444 ต่อ 4191-2 หรือ http://vetservice04.dld.go.th
      ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 

 
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก