“ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔”

 

1

 

“ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔”

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กองส่งเสริมฯ กรมปศุสัตว์

   โครงการสัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาดำเนินการจัดโครงการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพชรบุรีและนครราชสีมา ซึ่งได้มีการกำหนดแผนดำเนินการไว้แล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โควิด-19 จึงได้มีการจัดประชุมพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อกำหนดวิธีการป้องกันให้มีความปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าว

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการฯในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาในเดือนพฤษภาคม จังหวัดเพชรบุรีประมาณต้นเดือนสิงหาคมและจังหวัดสกลนครราวปลายเดือนสิงหาคม

 

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่ กลก.


1111