กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563

ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

1 4

 

                        กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการ รวมทั้งมีข้าราชการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ จึงได้จัดทำโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

                   ด้าน นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การบำบัด รักษาโรคสัตว์ป่วย การให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคสัตว์ และส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การจัดการสุขอนามัย การผ่าตัดทำหมันสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งใน สถานสงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ การฝึกอบรมการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การสาธิตการแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การจัดแสดงตลาดนัดสินค้าปศุสัตว์ การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ และหน่วย Mobile lab เพื่อให้บริการตรวจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การมอบอาหารสุนัขและแมวสำหรับสัตว์ด้อยโอกาส และการมอบเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (สัตว์เป้าหมายประกอบด้วย โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า สัตว์ปีก สุนัขและแมว) คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 500 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

                 “นอกจากนี้มีพิธีมอบโคจากโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค - กระบือเป็นของตนเอง ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงโคและกระบือได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการส่งเสริมในการเพิ่มประชากรของโค - กระบือในประเทศ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”