เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในเดือนมหามงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

1

 

                       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งนายพัลลภ สิงหเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

                       นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

                       การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563 คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 4,000 ตัว และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย อาทิ โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ฯ การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การอบรมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ อาทิ การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกโคเนื้อ โคนม สาธิตการทำอาหาร TMR คลินิกสัตว์ปีก คลินิกสุนัข เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.


1111