ประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัด และประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

S 23216204

 

 

###ครอบครัวปศุสัตว์ กสบ. ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง###

***กสบ. ประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัด***

วันพฤหัสที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน ของกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เรื่อง การอนุญาต การตรวจสอบ และการควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ ตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา ที่ปรึกษากลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ นายสัตวแพทย์สักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ นายสัตวแพทย์พงษ์เทพ เอกอุดมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มสัตวแพทยบริการ สัตวแพทย์หญิงศุทธินี อัครชัยสกุล สัตวแพทย์หญิงกัญญ์ณณัฐ ทองสวัสดิ์ และนายแสงอรุณ เรืองวงค์ เพื่อประชุมชี้แจงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบถึงขั้นตอนการจัดทำการปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การอนุญาต การตรวจสอบ และการควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ ตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการหารือในการส่งเสริมคุณธรรมของกองต่อไป ณ ห้องประชุม กสบ. กรมปศุสัตว์