กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ได้จัดประชุมผู้ประกอบการกิจการค้าและเพาะเลี้ยงสุนัข แมว ในตลาดจตุจักร

1 12

           เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดจตุจักรพลาซ่ากองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมผู้ประกอบการกิจการค้าและเพาะเลี้ยงสุนัข แมว ในตลาดจตุจักร เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางปฎิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสุนัข แมว ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดีภาพสัตว์ พ.ศ.2557

โดยมี น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. 

น.สพ.พงษ์เทพ เอกอุดมชัย ผอ.กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กสบ. 

สพ.ญ.เสาวนีย์ พวงไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.

นายสมคิด วิมุกตานนท์ ปศุสัตว์พื้นที่ 5ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชน