ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบ

การขายสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ณ ตลาดนัดจตุจักร

 

11

 


วันนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 411 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ได้มอบหมายให้ น.สพ.นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกับ น.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ และน.สพ.ธนาพิชญ์ ธรรมธิเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบการขายสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ณ ตลาดนัดจตุจักรในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และนิติกร สำนักกฎหมาย เข้าร่วมหารือก่อนออกปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้