ประชุมคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

 

12879578519757

 


วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ชั้น 5 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

      กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักกฎหมาย กองการเจ้าหน้าที่ และกองสารวัตรและกักกัน ในฐานะคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุม

มีวาระการประชุม ดังนี้

      1. แก้ไขคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนตาม พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

      2. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      3. แผนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      4. พิจารณาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนตาม พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ที่สำคัญ