กรมปศุสัตว์จัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.ช้าง

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปประกอบการนำเสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยมี นายยุทธภูมิ สืบขำเพชร ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ กล่าวรายงาน โดยในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการ ควาญช้าง เจ้าของช้าง เจ้าของปางช้าง หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 90 คน

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติช้างในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อให้ทางกรมปศุสัตว์สามารถรวบรวมความคิดเห็นของทุกท่านไปนำเสนอประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติช้างฉบับนี้ต่อไป

การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะจัดขึ้นในทุกภูมิภาคเป็นจำนวน 5 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ พังงา และสุรินทร์ โดยจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญ เรื่องการแจ้งและการขึ้นทะเบียนช้าง ควาญช้าง ซากช้าง และผลิตภัณฑ์ช้าง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง การป้องกันการทารุณกรรมช้างและการจัดสวัสดิภาพช้าง รวมถึงความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาวช้างทุกคน

ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติช้าง” ของผู้มีความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นหัวใจสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อช้างไทย และชาวช้างต่อไปในอนาคต

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ