กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการเข้าร่วมสัมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัสเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ณ ห้อง Grand Dimond Ballroom ชั้น 2 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

1

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2566

         นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.)

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "ภาครัฐเปิด ประเทศปรับ พร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกัน" และหัวข้อ "จากความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ จากความสำเร็จสู่ความยั่งยืน"

         จากนั้นเวลา 12.30 น. เข้าร่วมส่งแรงเชียร์ ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีผลงานที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล

2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่นประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการบริการ

3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน "การผลิตวัคซีนโรคลัมปีสกิน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน" ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

4.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ผลงาน "ระบบให้บริการแจ้งนำเข้า ส่งออก ขายและผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital" ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเทศเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน "เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์"