กสบ. จัดประชุมตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน ของกลุ่มสถานพยาบาลสัตว์

ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ห้องประชุม กสบ. และผ่านระบบ Zoom meeting เวลา 9.30-12.00 น

S 1646826 0

 

วันที่ 28 กันยายน 2566

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ได้จัดประชุมตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน ของกลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ห้องประชุม กสบ. และผ่านระบบ Zoom meeting เวลา 9.30-12.00 น.

ผู้อำนวยการ กสบ. ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ เป็นประธานในการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มงานเข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่มงงาน คือ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กลุ่มสัตวแพทย์บริการ และสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ โดยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม

กำหนดตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ที่มา : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ