รวมประชาพจาร แกไข

 

ร่างกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ โดยใช้ระบบบริการทางสัตวแพทย์ทางไกล พ.ศ. ....

1111

 

ร่างประกาศสัตวแพทย์สภาเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริบาลสัตวแพทย์ทางไกล (Veterinary telemedicine)

1111